محاسبه شاخص مرکزی، پراکندگی و مرتبط با توزیع (مد میانگین میانه، انحراف معیار، واریانس، و...( رسم نمودار

آمار توصیفی٬ محاسبه شاخص‌ها و ترسیم نمودار

تحلیل آماری به دو صورت انجام می‌گیرد:

  1.  تحلیل توصیفی:هدف از  این نوع تحلیل نمایش و توصیف این  داده‌های قطعی می‌باشد. هم‌چون شمارش یک موجودیت٬ درصد یک متغیر٬ چارک٬ صدک میانگین٬ انحراف معیار و یا تحلیل داده‌ها با نمودار‌های مختلف
  2.  تحلیل استنباطی: از آن‌جایی که مطالعه‌ی یک جامعه‌ی بزرگ امکان‌پذیر نیست٬ ابتدا از بخشی از جامعه نمونه‌گیری صورت می‌پذیرد. سپس با استفاده از تکنیک‌های آماری٬ نتایج به جامعه‌ی بزرگ‌تر تعمیم داده می‌شود.

به یاد داشته باشید که تحلیل توصیفی٬ مقدمه‌ای بر انجام تحلیل استنباطی می‌باشد. به بیان بهتر٬ برای انجام تحلیل استنباطی ابتدا تحلیل توصیفی در مورد داده‌ها صورت می‌پذیرد. با استفاده از تحلیل توصیفی٬ اطمینان حاصل می‌شود که نمونه‌ی گرفته‌شده٬ برای انجام آزمون استنباطی مناسب است.

lمنبع:گروه GMI6ء (1390) . مجموعه آموزشی تحلیل آماری در تحقیقات پیمایشی با نرم‌افزار SPSS PASW نسخه آزمایشی 2 [نرم افزار آموزشی.]

::.کلیه حقوق این وب سایت مطلق به پژوهشکده علوم انسانی ایران فردا می باشد.::